חג המעלות גשר הזיו - קן נוער עובד ולומד - חשון תשע"ד, 10.2013